Preek van 23 dec 2018

ThemaKerstoverdenking – Jesaja 52:15
Datumzondag 23 december 2018
Spreker Piet Krijnen

Jesaja 52:15 (BGT)

Hij zal doen wat niemand verwacht. Volken zullen in de war raken, koningen zullen stomverbaasd zijn. Ze zullen dingen meemaken die nooit eerder gebeurd zijn. Ze zullen dingen zien waarvan ze nog nooit gehoord hebben!’

 

Ja Jezus is uniek!

Zijn leven op aarde was uniek. Niet voor niets begint onze jaartelling met te verwijzen naar Zijn geboorte. Wij beginnen straks aan het jaar 2019 na Christus.

Hij heeft hier slechts 33 jaar geleefd maar Jezus is toch de meest bekende persoon uit de wereldgeschiedenis!

Toch weten veel mensen niet wat Hem zo uniek maakt.

Zijn leven was echter opmerkelijk.

Het begon al met Zijn geboorte.

De Bijbel vertelt dat Zijn komst eeuwen voor Zijn geboorte al werd aangekondigd en dat Hij uit een maagd geboren zou worden. En zo geschiedde.

We kennen allemaal het verhaal van Jozef en Maria. God had het zo wonderlijk geleid dat Hij in het kleine zuidelijke dorp Bethlehem zou geboren worden. ‘Toevallig’ ook de geboorteplaats van koning David en precies zoals de profeet Micha het eeuwen eerder voorspeld had.

In de evangeliën lezen we over hoe er voor de hoogzwangere Maria en de man met wie ze nog maar kort getrouwd was geen plaats was in de herberg. We lezen er dat Jezus geboren werd, niet in een paleis maar in een stal.

Ook daar bleek dat Hij niet een gewoon kindje was. Engelen loofden God en er kwamen wijzen uit het verre oosten om Hem te aanbidden. Een ster had hen de weg gewezen. De drie koningen worden ze vaak genoemd en de traditie geeft hen zelfs namen. Maar de koning van dat moment, Herodes, kon alleen maar een gruwelijk moordplan bedenken. Al de baby’s  van Bethlehem liet hij doden want hij duldde geen andere koning.

Maar God beschermde Zijn Zoon door in een droom Jozef te waarschuwen. ‘Jullie moeten vluchten naar Egypte’. Notabene naar Egypte…

Een wonderlijk verhaal! Maar daarmee kwam weer een profetie in vervulling, nu van Hosea:

‘Uit Egypte heb ik Mijn Zoon geroepen’. Het is een verwijzing naar wat met Israël gebeurde toen het volk bevrijd werd uit de slavernij. Maar Israël had God de rug toegekeerd. Dit Kind is het ware Israël, dat nu op volmaakte wijze laat zien wat het betekent een kind van God te zijn. Het jonge Kind is zo groot in Gods oog, dat Matteüs, vijfmaal achter elkaar spreekt van ‘het Kind en Zijn moeder’ – en niet omgekeerd: ‘de moeder en het Kind’. Christus is de ware Zoon van God en het ware Israël, de Knecht van Jahweh.

Later lezen we dat Jozef en Maria de 12 jarige Jezus kwijtgeraakt waren en pas na drie dagen terugvonden in de tempel. Hij moest bezig zijn met de dingen van Zijn hemelse Vader.

Daarna lezen we pas weer over Jezus als Hij zijn bediening als rabbi begon. Hij koos zich 12 discipelen die steeds met Hem optrokken en later een belangrijke rol zouden vervullen als verkondigers van het evangelie.

Jezus leven is echter niet beperkt tot die jaren dat Hij hier op aarde was. Hij was er echter al lang voor Zijn geboorte. Want zoals één van Zijn discipelen later schrijven zou:

‘Bij het begin, bij de schepping dus, was Hij er al.

Hij was het Woord Gods en Hij was God. God was mens geworden en heeft onder ons gewoond’ vertelde Johannes (Joh. 1:1-3,14).

Jezus zelf zei: ‘Voordat Abraham er was ben ik’ (Joh.8:58).

De apostel Paulus noemde Hem ‘het beeld van God’, de onzichtbare die zich openbaart in deze Jezus. Hij wordt ‘de eerstgeborene van de ganse schepping’ genoemd.

(Colossenzen 1:15-17).

Zijn wonderlijke goddelijkheid blijkt onder meer uit de wonderen die Hij deed. Maar ook uit de goddelijke eer die Hij aanvaarde, en de woorden die Hij sprak.

Tijdens zijn leven op aarde werd Hij zowel geliefd als gehaat. Dezelfde avond dat een vrouw Jezus zalfde met zeer kostbare nardusmirre verliet één van zijn eigen discipelen Hem om Hem te verraden en beraamden de geestelijke leiders een plan om Hem te liquideren. Uiteindelijk gaven ze Hem die afschuwelijke doodstraf zodat Hij stierf aan een houten kruis op een heuvel net buiten Jeruzalem.

Maar… Hij stond, na werkelijk gestorven te zijn, na drie dagen op uit het graf waarin Hij gelegd was.

Inderdaad, niemand had dit verwacht.

Volkeren raakten er van in de war, koningen waren stomverbaasd.

Zijn leven én sterven én opstanding was één groot wonder. Denk maar aan hoe Hij tijdens de jaren dat Hij predikend en genezend rond ging en zich vol liefde en bewogenheid uitstrekte naar de mensen.

Ja, Dat roept allerlei vragen op. Het is niet te begrijpen. Maar wij moeten wel antwoorden op die belangrijke vraag die Hij zelf ook stelde: Wie zeg jij dat Ik ben?

Als je denkt dat Hij gewoon één van de opmerkelijkste mensen was dan stel je dat Hij een leugenaar was want Jezus zie van zichzelf: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven, niemand komt tot de Vader dan door mij’.

Bijzonder is hoe Hij vele profetieën in vervulling heeft gebracht. Iemand heeft ze eens op een rijtje gezet en er blijken meer dan 300 profetieën in het O.T. te staan die in Jezus vervuld zijn!

Je vind ze o.a. hier in het boek Jesaja.

Als je ze gaat lezen zal je onder de indruk zijn. Kijk bijvoorbeeld eens naar het vervolg van de tekst die gelezen is. Jesaja 53

1Wie heeft onze prediking geloofd,

en aan wie is de arm van de HEERE geopenbaard?

2Want Hij is als een loot opgeschoten voor Zijn aangezicht,

als een wortel uit dorre aarde.

Gestalte of ​glorie​ had Hij niet; als wij Hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij Hem begeerd zouden hebben.

3Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen,

een Man van smarten, bekend met ​ziekte,

en als iemand voor wie men het gezicht verbergt;

Hij was veracht en wij hebben Hem niet geacht.

4Voorwaar, onze ziekten heeft Híj op Zich genomen,

onze smarten heeft Hij gedragen.

Wíj hielden Hem echter voor een geplaagde,

door God geslagen en verdrukt.

5Maar Hij is om onze ​overtredingen​ verwond,

om onze ongerechtigheden verbrijzeld.

De straf die ons de ​vrede​ aanbrengt, was op Hem,

en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.

6Wij dwaalden allen als schapen,

wij keerden ons ieder naar zijn eigenweg.

Maar de HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen

op Hem doen neerkomen.

Het is misschien niet direct een Bijbelgedeelte wat je op een kerstfeest verwacht. Maar het is zo bijzonder wat hier, honderden jaren voordat het gebeurde, voorspeld werd en letterlijk vervuld is geworden. Wat met Hem gebeurd is heeft de mensheid van schuld en zonde verlost. Dit is ook de basis voor de vreugde die we mogen hebben over de komst van Jezus. De geboorte van een baby brengt natuurlijk altijd vreugde. Maar hier is zoveel meer gebeurd. In de lofzang van Maria riep ze het al uit: ‘Mijn ziel maakt groot de Here en mijn geest heeft zich verblijd over God, mijn Heiland.

Ja, Jezus, Hij is de Verlosser! Van wat? Van onze zonden: ’de HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen’.

We zien dat nog vele andere profetieën vervuld zullen moeten worden. Het koningschap is nog toekomstig. De vrede nog lang geen feit. Maar ook dat gaat gebeuren! Want Jezus zal terugkomen.

Dan zal Hij niet meer die lieve baby van Bethlehem zijn. Hij zal komen naar Jeruzalem, als de gezalfde Messias, de Koning der Koningen. Maar ook de Rechter die verantwoording vraagt van al wat mensen gedaan, gezegd en gedacht hebben. Straks zal iedereen voor Hem moeten buigen. De machthebbers van deze wereld zullen inderdaad versteld staan en door de knieën moeten. Zijn wederkomst is nabij. De tekenen die ook voorspeld zijn wijzen er duidelijk op.

Iets om angstig voor te zijn? Nee… niet als je Jezus als Heiland aanvaard hebt. Want er is vergeving. Zijn boodschap van genade is precies wat we nodig hebben!

Geloven in Jezus is Zijn woorden serieus nemen.

We moeten Hem uitnodigen om in ons hart, in ons leven te komen en bereidwillig zijn om Hem als Heer te gehoorzamen. Hij verdiend alle eer. Armzalig herders uit de velden rond Bethlehem zijn er mee begonnen. Gevolgd door die wijzen uit het Oosten.

Volg jij hun voorbeeld?

Het is nu zeker mogelijk ook Jezus te leren kennen als Leidsman voor je leven.

Maar ook als vriend en zo God als je liefdevolle Vader.

Bij dit geboortefeest mogen wij herinnert worden aan de woorden van Jezus zelf die zei: ‘Je moet opnieuw geboren worden: (Joh.3:3). Als aanmoediging zei Hij ook nog (Joh.3:16):

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Dit is de reden dat we feest kunnen vieren. Blij kunnen zijn. Dat we het uit kunnen jubelen.

Laten we opstaan als teken dat we dit geloven en samen als slotlied zingen:

‘Jubel het uit’…. (Lied 525)

 

Zegenbede:

De Heer Jezus zegene ieder van u!

En vergeet het nooit: (Jud.24,25)

Hem nu, die u voor struikelen kan behoeden en onberispelijk doen staan voor zijn heerlijkheid in grote vreugde, de enige God, onze Heiland, zij door ​Jezus​ ​Christus, onze Here, heerlijkheid, majesteit, kracht en macht vóór alle eeuwigheid, èn nu èn in alle eeuwigheden! ​Amen.